Подобри производствения си капацитет по европейска програма

Детайлна информация за програмата

Научете повече за последната по рода си европейска програма, с която можете вземете субсидия до 1,000,000 лева за закупуване на оборудване и софтуер за предпечат и печат

Виж детайлното представяне >
Запиши се да получавaш информация >

Правилната информация в правилния момент

Запишете се за специално създадения за целта бюлетин с който ще получавате систематизирана информация за програмата. Ще получите детайли за сроковете на програмата, добри практики и помощ при създаването на вашите проекти

Качествени продукти на водещи производители

Вижте богатия избор от оборудване и софтуер, които можете да закупите по тази програма. Със съдействието на нашия екип ще реализирате лесен проект и ще се сдобиете с решение на водещ производител в полиграфията, което ще ви помогне да подобрите своята ефективност и да навлезете в нови пазари

Виж всички продукти >
 • европейско финансиране до 70% от цялата сума
 • безвъзмездна помощ до 1,000,000 лева
 • възможност за инвестиция в оборудване и софтуер за производство
 • последна възможност за инвестиция по подобна програма

Запиши се за да получаваш актуална информация

Кой може да кандидатства

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите  
 • Кандидатът трябва да бъде микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.  
 • Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;  
 • Кандидатът следва да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието, както следва: 


> Микро предприятие ≥ 210 000 лв > Малко предприятие ≥ 750 000 лв > Средно предприятие ≥ 3 000 000 лв 

Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в определените сектори:  

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“  

Интензивни на знание услуги: J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“  

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ 

Бюджет по процедурата

75 000 000 евро Посоченият бюджет ще бъде разпределен по технологична интензивност на секторите на икономическа дейност, както следва: 1/ Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства – 50%; 2/ Интензивни на знание услуги – 10%; 3/ Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства – 40%. 

Размер на безвъзмездната финансова помощ

> микро предприятия -минимум 100 000 лева , максимум 500 000 лева > малки предприятия - минимум 100 000 лева, максимум 750 000 лева > средни предприятия - минимум 100 000 лева, максимум 1 000 000 лева

Режим на подпомагане „регионална инвестиционна помощ“ 

 • микро и малки предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране (NUTS II) 70% 
 • микро и малки предприятия за дейности в Югозападен район на планиране (NUTS II) 45% 
 • средни предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране (NUTS II) 60% 
 • средни предприятия за дейности в Югозападен район на планиране (NUTS II) 35%  

Режим на подпомагане „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 – 70%. 

Максималният размер на помощта по режим de minimis за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година). 

За какво може да се кандидаства

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта. 
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв

Недопустими дейности

 • Дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР); 
 • Разходи, свързани с разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса като ERP системи, CRM системи, (MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията; 
 • Разходи за инвестиции за постигане намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение О); 
 • Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието; 

Какви са новостите

Критерии за оценка на проектите – оценяват се финансови показатели на предприятието за последните 3 приключени финансови години, както и прогнозни резултати от изпълнението на проекта за период от ДВЕ приключили финансови години след окончателното изплащане на субсидията. 

Резултатите са свързани с нарастване на нетните приходи от продажби/заявена обща стойност на проекта; нарастване на производителността; изменение на средните генерирани приходи от износ. В случаите, когато в рамките на период от ДВЕ приключени финансови години, следващи годината на приключване на проекта не бъде постигната най-малко 90 % от средната претеглената стойност на индикаторите за изпълнение Управляващият орган ще изиска възстановяване на от 5% до 25 % от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ Управляващият орган ще изиска възстановяване на 5% до 25% от реално платения размер на безвъзмездната помощ

Срокове на програмата

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: до 12 месеца

 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ще се прилага процедура на подбор на проекти с 1 краен срок за кандидатстване до 21 май 2019 г. 

 •  ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА: След края на прием на проектите предстоят 2 етапа на оценка (1. Административно съответствие и допустимост на кандидата и проектното предложение и 2. Техническа и финансова оценка), които отнемат средно между 4 и 6 месеца. 
 • РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА: Дейностите по проекта се изпълняват след подписване на договора за безвъзмездна помощ. 
 • ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ: В срок 2-4 месеца след изпълнение и отчитане на проекта.

Запишете се за да получавате допълнителна информация за европейската програма и възможностите за финансиране

Запиши се

Със съдействието на